Minecraft Kingdom Plugin UltimateKingdom


UltimateKingdom is de opvolger van onze andere Kingdom plugin die wij als RecoreHosting ontwikkeld hebben. De plugin is geschreven voor versie 1.12.2 en  1.16.x , 1.17.1
Versie 1.8.8 zou wel moeten werken maar wordt niet ondersteund.
Deze plugin mag gratis worden gebuikt door iedereen die een server huurt bij RecoreHosting.


Op dit ogenblik werkt de plugin alleen op 1.12, 1.16, 1.17. Er is beperkte ondersteuning voor 1.8.8 

 

Deze plugin heeft o.a. de volgende functie's / optie's:

 • instelbare gameplay voor enemy,friendy,neutral relaties.
 • custom leave/join/death messages
 • meedere chatkanalen 
 • kingdoms aanmaken / verwijderen / hernoemen
 • kopppel met worldguard regios aan kingdom
 • dynmap ondersteuning voor spawn,warps en/of regios
 • kingdom instellingen zoals invite-only en friendlyfire
 • kingdom spawn en warps
 • speler kan chatkanalen voorzichzelf uitzetten of instellen als default
 • beschermde kingdoms/regios
 • uitgebreide wordlguard bescherming 
 • kingdom ranks & levels 
 • accepteren/afwijzen van vrienden/vijanden/neutrale relaties (in/uitschaken via config.yml)
 • donor server toegang als server vol zit (instelbaar via config.yml)
 • in te stellen cooldown op chatkanalen en op het joinen van kingdom
 • diverse oorlogsoorten 
 • uitgebreide instellingen via config.yml 
 • ProtectionStones ondersteuning (vanaf 1.16.x) 
 • Instelbare actionbar board
 • en nog veel meer!

 

Wat heb je nodig.

 1. WorldGuard (en dus ook WorldEdit)
 2. EssentialsX
 3. LuckPerms
 4. een licentiecode (deze moet je in de config.yml zetten)

ALLEEN SUPPORT VOOR LUCKPERMS VERSIE 5.X.X  

 • WorldGuard 6.1.2 OR LOWER
  • *GEEN SUPPORT, UPGRADE NAAR VERSIE 6.2.0*
 • WorldGuard 6.2.2
  • Minecraft: 1.12
 • WorldGuard 7.0.0
  • Minecraft: 1.13
 • WorldGuard 7.x x 
  • Minecraft: From 1.14 to 1.17.1

Andere plugins die je kan gebruiken: MVdWPlaceholderAPI ,PlaceholderAPI Sentinel, Citizens, dynmap

Installatie: 

 • Zet de plugins UltimateKingdom,Worldguard,WordEdit,Essentialsx,Luckperms op je server.
 • Start je server op.Maak eventuele aanpassingen in de configuratiebestanden van de KingdomPlugin. zoals gameplay instellingen. 
 • Customize ranks.yml, pas eventueel de permissies aan. 

Restart je server, Ga na de kingdom wereld en doe /k install quickinstall . Alle ranks en permissies uit ranks.yml worden dan aangemaakt.
Tevens worden er 3 extra groepen aangemaakt (owner,mod,admin) met rechten voor de kingdomplugin

met het commando "/lp editor" kan je eventuele rechten aanpassen.

Voor overige opties met /k install zie Commands & Permissuions

tip: Gebruik /kingdom help, of /k help voor meer informatie over de commando's

 

Commando's & permissions

LET OP BIJ  .other permissies heb je de bovenliggende permissie ook nodig (dus bijvoorbeeld : kingdom.setspawn + kingdom.setspawn.other)

commando permissie omschrijving opmerkingen
/k version kingdom.admin laat de versie van de plugin zien  
/k setrank <player> <rank> kingdom.setrank
kingdom.setrank.other
set de rank van een speler  
Speler kan alleen de rank van iemand instellen zolang hij in dezelfde kingdom zit.
Speler kan zichzelf of iemand anders niet een hogere rank geven dan dat hij zelf heeft
Houder van permissie kingdom.setrank.other kan van iedereen de rank veranderen
/k setmaxrank check <kingdom> <rank>
/k setmaxrank add/remove <kingdom> <rank> <number>
kingdom.setmaxrank stel een limiet in van een bepaalde rank. Instelling overruled de instelling in de ranks configuratie file
/k create <kingdom>  kingdom.admin maak een kingdom aan.  
/k delete <kingdom> kingdom.admin verwijder een kingdom.  
/k rename <kingdom> kingdom.admin hernoem een kingdom  
/k chatdisable <channel> kingdom.chatdisable schakel een chatkanaal uiit Bijv. /k chatdisable public 
/k kick <player> kingdom.kick
kingdom.kick.other
kick een speler uit een kingdom
Speler kan alleen iemand kicken zolang hij in dezelfde kingdom zit.
Speler kan niet iemand hoger in rank kicken
Houder van permissie kingdom.setrank.other kan iedereen kicken
/k ordersentinal <player>  kingdom.admin spawn een sentinel op plaats van <player> De sentinel valt iedereen aan die relatie enemy heeft
Hiervoer moeten de plugin citizienz en sentinel geinstaleerd zijn
/k regions add/remove/list <kingdom> <region> kingdom.admin koppel een Wordguard regio aan kingdom  
/k setmod on/off/check kingdom.setmod speel mee of wordt een mod. In mod-mode doe je niet mee in de kingdom chat, (gebruik van prefix kan wel ). Tevens bypass je eventuele relaties
/k reload kingdom.admin herlaad de plugin  
/k set <player> <kingdom> kingdom.set set een speler in een kingdom  
/k setcolor <kingdom> kingdom.admin stel de kleur in van een kingdom wordt niet in plugin gebruikt. Kan gebruikt worden in andere plugins i.s.m een placeholderplugin
/k setdisplay <kingdom> kingdom.admin stel de display in van een kingdom  
/k setdonor <kingdom> kingdom.admin stel een speler in als donor Er komt inde chat een extra tag [D]. Tevens kan de speler inloggen ondanks dat de server vol is.
/k setfriendlyfire <kingdom> on/off/check kingdom.admin zet de flag van friendlyfire   
/k setinviteonly <kingdom> on/off/check kingdom.admin stel invite-only in voor kingdom  
/k setkdchatcolor <kingdom> <HexColor>
/k setkdchatcolor <kingdom clear
kingdom.admin stel in of verwijder kleur van de chatmessage Iedere speler van de kingdom gebruikt dan die kleur
/k setkingdomlevel <kingdom> <level> kingdom.admin stel de level in van een kingdom  
/k setmaxmembers <kingdom> kingdom.admin stel de max. aantal members in  
/k setmaxrank add <kingdom> <rank> <number>
/k setmaxkrank remove <kingdom> <rank>
/k setmakxrank check <kingdom <rank>
kingdom.admin stel maximum van een bepaalde rank in Dit commando overruled de instelling in de rank configuratie file
/k setplchatcolor <plauer> kingdom.admin stel de chatcolor in van een speler  
/k setprefixed <kingdom> kingdom.admin stel de prefixed in van een kingdom  
/k setregiondisplay <region> display
/k setregiondisplay  <region display
kingdom.setregiondisplay
kingdom.setregiondisplay.other
stel de display van een regio in Speler kan alleen de display van een eigen regio instellen
Houder van de permissie .other kan alle regio's instellen
/k setslot <number> kingdom.setslot stel de slots in van de server Na herstart kan deze door sommige hostings ge-reset worden
/k guest set<player> <duration>
/k guest unset <player>
/k guest check <player>
/k guest set <kingdom> <player> <duration>
/k guest unset <kingdom> <player>
/k guest check <kingdom> <player>
kingdom.guest
kingdom.guest.other
Geef een bezoeker toegang op je regios Speler kan alleen eigen kingdom  instellen
Houder van de permissie .other kan alle kingdoms instellen
/k setspawn
/k setspawn <kingdom>
kingdom.setspawn
kingdom.setspawn.other
stel de spawn in van een kingdom
Speler kan  spawn van eigen kingdom instellen
Houder van permissie kingdom.setspawn.other kan iedereen spawn instellen. Hij moet dan wel mod mode zitten
/k spy <kingdom>
/k spy all
kingdom.spy spy op een kingdom  
/k accept kingdom.invite accepteer een relatie wijziging  
/k deny  kingdom.invite afwijzen van den relatie wijziging  
/deletewarp <warpnaam>
/deletewarp <kingdom> <warpnaam>
kingdom.deletewarp
kingdom.deletewarp.other
verwijder een warp
Speler kan  alleen warp van eigen kingdom verwijderen
Houder van permissie kingdom.deletewarp.other kan iedereen warp verwijderen instellen
/k enemy <kingdom> kingdom.enemy stel een vijandelijke relatie in met een kingdom  
/k friendly <kingdom> kingdom.friendly stel een vriendelijke relatie in met een kingdom  
/k neutral <kingdom> kingdom.neutral stel een neutrale relatie in met een kingdom  
/k invite <player>
/k invite <kingdom> <player>
kingdom.invite
kingdom.invite.other
nodig een speler uit voor een kingdom
Speler kan  alleen  iemand voor eigen kingdom uitnodigen
Houder van permissie kingdom.deletewarp.other kan voor iedere server iemand uitnodigen
/k leave kingdom.leave verlaat een kingdom  
/k outlaw set/unset/info <player> kingdom.outlaw stel een speler in als outlaw Speler kan niet meer in de regio komen van een kingdom
/k setwarp <warpnaam>
/k setwarp <kingdom> <warpnaam>
kingdom.setwarp
kingdom.setwarp.other
stel een warp in 
Speler kan  alleen warp van eigen kingdom instellen
Houder van permissie kingdom.setwarp.other kan iedereen warp verwijderen instellen. Speler moet wel in mod-mode zitten
/k help kingdom.help laat een help zien  
/k info <player/kingdom> kingdom.info laat info zien van een speler/kingdom  
/k join <kingdom> kingdom.join join een kingdom  
/k list kingdom.list laat een lijst met kingdoms zien  
/k spawn
/k spawn <kingdom>
kingdom.spawn
kingdom.spawn.other
ga na de spawn van een kingdom Houder van permissie kingdom.spawn.other kan naar iedere warp van iedere kingdom gaan. Hij moet dan wel in mod mode zitten
/k warp <warpnaam>
/k warp list
/k warp <kingdom> <warpnaam>
kingdom.warp
kingdom.warp.other
ga naar een warp Dit commando kan ook aan spelers worden gegeven. 
Speler kan  naar warp van eigen kingdom gaan
Houder van permissie kingdom.setwarp.other kan naar iedere warp van iedere kingdom gaan. Hij moet dan wel in mod mode zitten
/k channel <kanaal> true/false/default
/k channel list
/k channel reset
kingdom.channel uit/aan/ zetten van een chat-kanaal
instellen van default kanaal
opvragen lijst met beschikbare chat-kanalen
reset alle instellingen
 
/k protect set/unset region <name>
/k protect set/unset kingdom
/k protect set/unset region <kingdom> <region>
/k protect set/unset kingdom <kingdom>
kingdom.protect
kingdom.protect.other
Protect je kingdom/regio
Alleen eigen kingdomleden kunnen
dan op de regio/kingdom komen
Speler kan alleen eigen regio/kingdom beschermen
Houder van permissiekingdom.protect.other kan naar iedere regio/kingdom beschermen
/k install addranks
/k install removeranks
/k install permfill
/k install quickinstall
kingdom.install   Voeg de ranks uit rank.yml toe aan luckperms
Verwijder de ranks uit luckperms
Voeg de permissies uit ranks.yml toe aan de ranks in luckperms
Voeg ranks permissies uit ranks.yml toe aan luckperms en maak groepen owner,admin,mod aan met rechten
/k importsql start kingdom.admin importeren van sql database  In config.yml import op true zetten. Pas daarna is commando beschikbaar. Na uitvoeren commando komt er geen melding dat import gelukt is. Er mogen geen foutmeldingen in console zijn
/k memberlist <kingdom> (<paginanummer>) kingdom.info laat een lijst met leden zien , gesorteerd op rank weight Paginanummer opgeven is optioneel
/k tphere <kingdom> 
kingdom.tphere
teleporteer alle kingdomleden naar je toe  
/k setchatcolor <player> on/off/check kingdom.chatcolor geef speler recht om kleuren te gebruiken in de chat  

 

GamePlay settings

Je kan zelf instellen wanneer een speler iets kan doen

GamePlay groepen

outsideregion.kingdomless regels voor alle spelers zonder kingdom die niet in een regio staan
outsideregion.kingdom regels voor alle spelers die wel in een kingdom zitten maar buiten een regio staan
insderegion.kingdomless regels voor alle spelers zonder kingdom die in een regio staan
insideregion.ownkingdom regels voor alle spelers die in een kingdom zitten en in hun eigen regio staan
enemy regels voor alle kingdoms die een enemy relatie met elkaar hebben
friendly regels voor alle kingdoms die een friendly relatie met elkaar hebben
neutral regels voor alle kingdoms die een neutrale relatie met elkaar hebben
worldwar regels tijdens een worldwar
war regels tijdens een war
sneak regels tijdens een sneak war
civil regels tijdens een burgeroorlog
riot regels tijdens een rel
recistance regels tijdens een opstand 

Per groep zijn deze opties beschikbaar

AllowBuild Er mag gebouwd worden met de ingestelde materialen (Dus bijv DIRT)
denyBuild Deze materialen mag niet gebruikt worden (dus bijv DIRT)
AllowDestroy Deze materialen mag worden gesloopt
denyDestroy Deze materialen mag niet worden gesloopt
canswitch omschakelen /openen van bijv chest. In de lijst isswitchmaterials staan alle materialen die te switchen zijn
canUseMaterial zoals boats, verhicles, enz
alllowWeapon Wil je alleen vechten met je vuist, vul dan AIR in,
denyWeapon Dit mag niet als wapen worden gebruikt

Je kan dus precies aangegeven wanneer iemand mag bouwen ,slopen ,enz enz

 

PlaceHolders 

Interne Kingdom placeholders

Ook beschikbaar als externe placeholders voor  MwvDPlaceholders en PlaceholderAPI (mgv {}  of  %%)

{kingdom_name}
{kingdom_display}
{kingdom_prefixed}
{kingdom_color}
{kingdom_chatcolor}
{kingdom_raw}
{kingdom_type}
{kingdom_typeprefixed}
{kingdom_typecolor}
{kingdom_createtime}
{kingdom_levelchangetime}
{kingdom_enemies}
{kingdom_friendlies}
{kingdom_onlinemember}
{kingdom_offlinemember}
{kingdom_totalonlinemembers}
{kingdom_totalofflinemembers}
{kingdom_totalMembers}
{kingdom_flags}
{kingdom_regions}

 

KingdomPlayer placeholders

Ook beschikbaar als externe placeholders voor  MwvDPlaceholders en PlaceholderAPI (mgv {}  of  %%)

{kingdomplayer_name}
{kingdomplayer_display}
{kingdomplayer_chatcolor}
{kingdomplayer_lastkingdomjointime}
{kingdomplayer_lastkingdomleavetime}
{kingdomplayer_lastserverjointime}
{kingdomplayer_lastserverleavetime}
{kingdomplayer_regionname}
{kingdomplayer_regiondisplay}
{kingdomplayer_isdonor}
{kingdomplayer_donorprefixed}
{kingdomplayer_rankname} 
{kingdomplayer_rankdisplay} 
{kingdomplayer_rankprefixed}
{kingdomplayer_rankcolor}

 

 

 

WorldGuard Flags:

Je kan gebruik maken van de volgende extra worldguard flags : 

kingdom-nofly

verbieden/toestaan van vliegen in een region.  (ALLOW = NIET VLIEGEN, DENY - geen werking!!! )
Spelers krijgen een melding als ze een zone binnen lopen

kingdom-pvp

verbieden/toestaan vechten van (ALLE) kingdom leden.
Spelers krijgen een melding als ze een zone binnen lopen

kingdom-friendlyfire Toestaan/verbieden van friendlyfire. Spelers krijgen een melding als ze een zone binnen lopen
kingdom-playerdeathmessages optie om custom death messages per regio uit te schakelen (op deny zetten)

 

 

Voor de liefhebber die een eigen aanvulling wil schrijven.

<repository>
    <id>recoreh-repo</id>
    <url> https://git.recorehosting.com/maven/snapshots/ </url>
</repository>

<dependency>
   <groupId>me.map.ultimatekingdom</groupId>
   <artifactId>UltimateKingdom</artifactId>
   <version>0.30.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>

 

 

 


Was dit antwoord nuttig?
« Terug
Loading