Minecraft Kingdom Plugin (RealKingdom 3.x)

 • spigot, plugin, kingdom, laggvrij

RealKingdom is een Kingdom plugin die wij als RecoreHosting ontwikkeld hebben. De plugin is geschreven voor versie 1.8 tot en met 1.15.2.
Deze plugin mag gratis worden gebuikt door iedereen die een server huurt bij RecoreHosting. Licentie's zijn niet los te verkrijgen.


Deze minecraft Kingdom plugin is nog in development status.. Dat wil zeggen dat de plugin vaak wordt aangepast en dat er nog functies missen zoals War,TotalWar,Executor.


De plugin heeft de volgende functie's / optie's:

 • Custom leave/join/death messages
 • public chat cooldown/uitzetten door admin.
 • Kingdoms aanmaken / verwijderen
 • Koppelingen naar WorldGuard om kingdoms te koppelen aan een regio.
 • Flags voor Kingdoms zoals: invite-only en friendlyfire
 • Kingdom Spawn zetten
 • Kingdom Warps
 • Speler kan voor zichzelf ook chat-kanalen uit/aanzetten, incl public chat kanaal (mits ingesteld door beheerder)
 • Instellen default chat channel zodat speler niet de chat-prefix hoeft te gebruiken
 • Kingdom Ranks
 • Custom chat kanalen. 
 • Accepteren/afwijzen van vrienden/vijanden/neutrale relaties (in/uitschaken via config.yml)
 • Vip server toegang (instelbaar via config.yml)
 • public chat cooldown 
 • WereldOorlog
 • Oolog tussen twee kingdoms
 • Oorlog in een kingdom (Burger Oorlog)
 • Uitgebreide instellingen via config.yml
 • Gebruik de kingdom placehoders in andere plugins (bijvoorbeeld: TAB, Featherboard, AnimatedScoreboard enz).
 • En nog veel meer!

 

Wat heb je nodig.  

 1. MySQLApI
 2. SQL Database
 3. WorldGuard (en dus ook WorldEdit)
 4. EssentialsX
 5. LuckPerms

Andere permissies plugins worden niet ondersteund omdat deze niet voldoen om goed samen te werken met deze plugin.

ALLEEN SUPPORT VOOR LUCKPERMS VERSIE 5.X.X  
GEBRUIK MYSQLAPI VERSIE 1.9

 

 • WorldGuard 6.1.2 OR LOWER
  • GEEN SUPPORT, UPGRADE NAAR VERSIE 6.2.0
 • WorldGuard 6.2.0
  • Minecraft: van1.7 tot to 1.11
 • WorldGuard 6.2.2
  • Minecraft: 1.12
 • WorldGuard 7.0.0
  • Minecraft: 1.13
 • WorldGuard 7.0.2
  • Minecraft: From 1.14 to 1.15

Andere plugins die je kan gebruiken: ,EssentialsX, MVdWPlaceholderAPI ,PlaceholderAPI ,DynMap, Sentinel, Citizens

ConfigBestanden

ranks.yml Hierin staan de ranks, inclusief de rechten die de spelers krijgen bij de bijbehorende ranks
Verwijder geen permissies maar zet er een extra - (minteken) voor
config.yml Alle instellingen van de plugin.
channel.yml Config om je eigen chat kanalen te maken
lang.yml Alle teksten die in de plugin zitten.
executor.yml Commano's die je in samenwerking met tebex (Buycraft) of onze TimeCommand plugin kan gebruiken

 

Installatie:


BELANGRIJK... Installeer eerst de plugins RealKingdomSQL, MYSQLAPI

 1. Maak een database aan ( Handleidng )
 2. Installeer eerst RealKingdomSQL, MYSQLAPI. WORLDEDIT,WOLRDGUARD, ESSENTIALSX en verder GEEN ANDERE PLUGINS..
 3. Maak de eventuele aanpassen aan ranks.yml
 4. Start de minecraft server (zodat de configuratiebestanden worden aangemaakt en stop de server weer
 5. Plaats in de config.yml (van de RealKingdomPlug) de database gegevens en de licentiecode
 6. Pas eventueel de Ranks.yml aan. 
 7. installeer luckperms en start opnieuw op.
 8. verander in luckperms de instelling   primary-group-calculation: all-parents-by-weight  naar primary-group-calculation:stored

Deze plugin gaat de groepen uit ranks.yml automatisch aanmaken in luckperms.
d.w.z. dat nadat je luckperms hebt geinstalleerd het niet meer mogelijk is om zomaar ranks te verwijderen.

Ook voor iedere kingdom die je aan maakt wordt er een groep in luckperms gemaakt.
De speler wordt automatisch in de juiste groepen gezet (dus rank- + kingdom- groep


Gebruik /kingdom /help, of /k help voor meer informatie over de commando's

Admin Commando's/k /k

Commando Permissie Omschrijving
/k version kingdom.admin Laat de huidige versie zien
/k spy <kingdom> | all <on/off> kingdom.spy Luister mee met een kingdom chat kanaal
/k setspawn <kingdom> kingdom.setspawn Stel de spawn van een klngdom in.
/k setrank <player> <rank>

kingdom.setrank
kingdom.setrank.other

Stel de rank in van een speler
/k set <player> <kingdom> kingdom.set Zet de speler in een kingdom
/k reload kingdom.reload Herladen van de plugin
/k regions add|remove|list <kingdom> <region> kingdom.admin Koppel worldguard regio aan kingdom. Nodig voor meldigen tijdens binnenlopen kingdom regios
/k setprefix <kingdom> <prefix> kingdom.admin Stel de prefix in van een kingdom
/k setkingdommembers <kingdom <number> kingdom.admin Stel de max aantal spelers in voor een kingdom
/k setdisplay <kingdom> <display> kingdom.admin Stel de display in van een kingdom 
/k delete <kingdom> kingdom.admin Verwijderen van een kingdom
/k create <kingdom> kingdom.admin Aanmaken van een kingdom
/k setcolor <kingdom> kingdom.admin Instellen van de kleur van de kingdom
/k kick <player> kingdom.kick Speler uit kingdom zetten.
/k flag <kingdom> <flag> <value> kingdom.flag Instellen van de kingdom flag
/k publicchat <on/off> kingdom.chatdisable Aanzetten/uitschakelen public chat (voor iedereen
/k setvip <player> true/false kingdom.vipcontrol Stel een speler als vip in
/k setslots <number> kingdom.setslots Instellen van de maximale spelers op de server.
VIP Spelers kunnen wel aanmelden.
/k sentinel <player> kingdom.admin

Spawn een sentinel op de plek van <player> Deze sentinel zal de kingdom van <player> beschermen en iedere speler die niet lid is van zijn kingdom aanvallen. (Benodigde plugins:  Citizens + Sentinel 

extra rechten:

kingdom.bypass speler gaat niet tijdens chat gebruik maken van de kingdom prefix. maar van de normale chat instellingen (eseentials enz enz).
speler kan wel naar een kanaal versturen waar hij lid van is (Bijv admin kanaal) 
kingdom.slotallow
Speler mag altijd inloggen.
kingdom.slotnokick Speler kan niet gekickt worden om ruimte te maken voor een vip-speler
kingdom.bypassbuild
Speler mag altijd in een andere regio bouwen
kingdom.bypassaccess
Speler mag altijd in een andere regio de deuren/chesten/enz openen

 

Algemene commando's 

/k list geen Laat de lijst met kingdom zien (displaynaam)
/k join <kingdom> kingdom.join Wordt lid van een kingdom
/k leave kingdom.leave Verlaat een kingdom
/k info <speler/kingdom> geen Opvragen gegevens van kingdom/speler (Heeft de plugin ESSENTIALSX NODIG)
/k help geen laat de beschikbare commando's zien waar de speler toegang tot heeft
/k channel <channelnaam>
/k channel list
klingdom.channel Verbergen/zichtbaar maken van een chat-kanaal (dus bijv public, of roleplay kanaal>
Opvragen lijst met beschikbare kanalen
/k setchannel <channel> of /k sc <channel>
/k setchannel list of /k sc list
/k setchannel reset of of /k sc reset
/k setchannel info of /k sc info
kingdom.channel Instellen van de default chat-kanaal
Opvragen beschikbare kanalen
Reset van deze instelling
Laat je default chat kanaal zien
    l

 

En nog wat meer commando's
LET OP BIJ de .other permissie heb je de bovenliggende permissie ook nodig (dus kingdom.spawn + kingdom.spawn.other)

/k warp <warpname> | list
/k warp <kingdom> <warpname> | list
kingdom.warp
kingdom.warp.other
Instellen/Opvragen zien van de kingdom warps
Instellen/Opvragen warp van een specifieke kingdom
/k spawn
/k spawn <kingdom>
kingdom.spawn
kingdom.spawn.other
Ga naar de spawn van je kingdom
Ga naar de spawn van een specifieke kingdom
/k setwarp <warp>
/k setwarp <kingdom> <warp>
kingdom.setwarp
kingdom.setwarp.other
Stel de warp in van je kingdom
Stel de warp in van een specifieke kingdom
/k neutral <kingdom> kingdom.neutral Stel de relatie van je kingdom met <kingdom> in als neutraal
/k enemy<kingdom> kingdom.enemy Stel de relatie van je kingdom met <kingdom> in als vijandig
/k friendly <kingdom> kingdom.friendly Stel de relatie van je kingdom met <kingdom> in als vriendelijk
/k invite <player>
/k invite <kingdom> <player>
kingdom.invite
kingdom.invite.other
Nodig een speler uit voor je kingdom
Nodig een speler uit voor een specifike kingdom
/k deny kingdom.invite Niet accepteren van relatie verandering
/k accept kingdom.invite Accepeteren van relatie verandering
/k deletewarp <warp>
/k deletewarp <kingdom> <warp>
kingdom.deletewarp
kingdom.deletewarp.others
Verwijderen van een kingdom warp
Verwijderen warp van een specifieke kingdom
     
     

 

War Commandos  (permissie kingdom.war)

/k war list List alle actieve wars
/k war listtype List alle beschikbare war soorten
/k war stop Stop alle wars
/k war worldwar <minutes> Start een wereldoorlog
/k war stop <kingdom> Stop de war van een kingdom
/k war <kingdom> <wartype> <minutes> Start een civil,resistance,riot  in een <kingdom>. De war duurt <minutes>
/k war <kingdom> <kingdom> <wartype> <minutes> Start een war/sneakwar tussen <kingdom> en <kingdom> voor <minutes>

 

Placeholders:

Deze plugin ondersteund zowel PlacehoderAPI als MvDw PlaceHolderAPI

Rank:   kingdomrank_name, kingdomrank_display, kingdomrank_prefix,kingdomrank_color
Player: kingdomplayer_kills,kingdomplayer_deaths
Kingdom: kingdom_name,kingdom_display,kingdom_prefix,kingdom_color,kingdom_kills,kingdom_deaths

WorldGuard Flags:

Je kan gebruik maken van de volgende extra worldguard flags : 

player-fish verbieden/toestaan het vissen in een region. Deze flag is niet beschikbaar via /k flag <regionaam> <vlagnaam> <true/false>
kingdom-pvp

verbieden/toestaan vechten van kingdom leden. Deze flag is niet beschikbaar via /k flag <regionaam> <vlagnaam> <true/false>

allow = toestaan van PVP
deny = normale regels !!!!

kingdom-nofight

Blokeer het vechten van alle spelers (instelling voor evt een spawn

allow = blokkeer vechten
deny = normale kingom regels

fly-flag verbieden/toestaan vliegen in een region. Deze flag is niet beschikbaar via /k flag <regionaam> <vlagnaam> <true/false>
friendly-building Toestaan dat een vriendelijke kingdom kan bouwen in een kingdom region (Ook toe te voegen via /k flags <kingdom> <vlagnaam> <waarde>)
friendly-access Toestaan dat vriendelijke relaties toegang heeft tot een deur,button,platte  (Ook toe te voegen via /k flags <kingdom> <vlagnaam> <waarde>)
friendly-container-access Toegang tot chesten,meubels, en jukebox  (Ook toe te voegen via /k flags <kingdom> <vlagnaam> <waarde>)
enemy-building Vijandige kingdom kan niet bouwen in een kingdom region (Ook toe te voegen via /k flags <kingdom> <flag> <waarde>)
enemy-access Vijandige kingdom heeft geen toegang heeft tot een deur,button,platte  (Ook toe te voegen via /k flags <kingdom> <vlagnaam> <waarde>)
enemy-container-access Vijandige kingdom heeft geen toegang tot  chesten,meubels, en jukebox  (Ook toe te voegen via /k flags <kingdom> <vlagnaam> <waarde>)

Zet de volgende flags aan op WorldGuard zodat de kingdom plugin  deze opties verder kan regelen. 

rg flag <region>  -w world pvp allow 
rg flag <region>  -w world build allow 
rg flag <region>  -w world interact allow

Vergeet niet  "world" te veranderen in je eigen wereld

 

Vrienden kunnen altijd bouwen en hebben toegang tot chest enz
Vijanden kunnen altijd bouwen en hebben toegang tot chest enz.
Neutrale relatie kunnen niets.

Per kingdom of per regio kan je extra flags instellen om de toegang van vijanden/vrienden anders in te stellen
Hiervoor kan je de bovenstaande flags gebruiken in worldguard of als je het voor alle regios van een kingdom wil instellen kan je /k flag <regionaam> <flag> true/false


Als je kingdom-pvp(true) aan een region toewijst dan kan je daar altijd pvp-en ondanks dat de relatie tussen de kingdoms vriendelijk is.
Als je player-fish(true) toewijst aan dezelfde pvp region  en in in de rest van de wereld uit zet. (default region) dan kunnen de spelers alleen vissen in de pvp-region.
Benieuwd wie er dan met het meeste vis er van door gaat.

channels.yml config bestand

Hier in kan je eigen chat kanalen aanmaken die bereikbaar zijn met een prefix.
De speler zet de prefix aan het begin van de zin van de kanaal waar hij in uit wil sturen. (dus bijv: +dit gaat naar de kingdom chat van de speler )

 • Aanzetten van mogelijkheid dat kingdom spelers de public chat kunnen uitschakelen

  De kingdom leden kunnen met het commando /channel <kanaal> de een chat kanaal uit of aanzetten.
  Standaard kunnen ze niet de public chat uitschakelen. Dat kan worden aangezet door in de channels.yml bij public de optie alwaysenabled op false te zetten.
  Hierna kan de speler /channel public  gebruiken om het kanaal uit of aan te zetten.
  Speler kan ook het commando /setchannel <channel> gebruiken om de default channel in te stellen. Dan hoeft de speler geen prefix te gebruiken.

WolrdGuard Regions.


Je kan een worldguard region verbinden aan een kingdom.
Hierna kan je makkelijk een flag toevoegen aan de kingdom om spelers van eigen kingdom,enemies of friendly kingdom toegang te geven/weigeren.
Tevens krijgen de spelers een melding als ze een kingdom binnenlopen.

- Zwervers kunnen niet breken/bouwen , gebouwen binnen gaan of chest openen. (instelbaar via config.yml)
- Voor andere kingdoms (zoals vriendelijk kunnen worden ingesteld via een flag
- Instellen op basis van regio of voor alle regions van de kingdom
- Uitschakelen/inschakelen in config dat vijanden nooit kunnen breken/bouwen of toegang hebben in een andere regio (ipv 3 vlaggen in te stellen voor iedere regio/kingdom)
- Neutrale relatie kan nooit bouwen/breken of hebben nooit toegang tot een chest.

Ranks uitschakelen.

Je kan per kingdom ranks uitschakelen.
Voeg aan de betreffende  kingdom groep de permssie excluderank.<ranknaam> toe (bijv (excluderank.koningin)

luckperms:  lp group <kingdom> permission set excluderank.<ranknaam> true
Voorbeeld   lp group grumpy permission set  excluderank.koningin true

 

Oorlog Soorten

WereldOorlog (WorldWar) Alle Kingdoms en spelers doen hier aan mee. Spelers kunnen elkaar doden, gebouwen kapot maken, dingen stelen, enz enz.
Als een koning dood gaat, dan wordt hij een burger.
Oorlog (War) is tussen twee kingdoms, Spelers kunnen elkaar doden gebouwen kapot maken enz enz. Sentinels vallen aan
Sneak (Seak) Is tussen twee kingdoms. Spelers kunnen elkaar doden.  geen chesten open maken in andermans kingdom,geen deuren openen  ,geen gebouwen kapot maken, geen oogst kapot maken.niet bouwen
In iedere kingdom moet minimaal 5 spelers aanwezig zijn
Burgeroorlog (civil war) Is een oorlog in een zelf kingdom . Spelers kunnen elkaar doden en gebouwen kapot maken.
Als een koning/prins/ (instelbaar in ranks.yml)  dood gaat, dan wordt hij een burger.
Degene die de koning dood wordt dan zelf koning!!!!!!  
Opstand (Riot) Is een oorlog in een zelf kingdom. Spelers kunen elkaar doden, en gebouwen kapot maken
verzet (Resistance) Is een oorlog in een zelf kingdom Spelers kunnen elkaar doden, deuren openen maken toegang tot chests.., maar niet bouwen, breken en enz


De oorlog moet handmatig aangezet worden met de /war commando
Spelers die tijdens een oorlog gedood worden kunnen niet de server joinen. De oorlog moet eerst afgelopen zijn. Dit geldt ook voor VIP spelers.

Als een kingdom een vijandige relatie met een andere kingdom heeft hoef je geen war te starten om een speler van een kingdom te kunnen doden.


Relatie  Omschrijving
Vriendelijk Spelers kunnen elkaar niet doden. Spelers kunnen op elkaar terrein bouwen/breken/chest openen. Een sentinel valt niet aan 
Neutraal Spelers kunnen elkaar doden , Spelers kunnen niet op elkaars terrein bouwen/breken/enz .. Een sentinel valt niet aan (Default setting)
Vijandig Spelers kunnen elkaar doden, Spelers kunnen op elkaars terein bouwen/breken chest openen. Een sentinel valt aan (zelfde als oorlog maar dan zonder tijdslimit)

 


Foutmeldingen

HikariPool-1 connection adder/WARN Sat Apr 11 05:53:35 CEST 2020 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended.
Zet in de config.yml, achter de database naam ?useSSL=false (Voorbeeld database: mijndatabase?useSSL=false) 
   


Was dit antwoord nuttig?
« Terug
Loading